سامانه مديريت مشتريان مخابرات استان خراسان رضوی (امکان سنجی)